Referencie

Evidencia a štatistika výroby

Evidencia a štatistika výroby TN SLOVAKIA, s.r.o.

Cieľom riešenia bolo posúdiť potreby zákazníka a navrhnúť použitie vhodných produktov z rodiny Microsoft Office 365, ktorý je už v TN SLOVAKIA nasadený a používaný. Zároveň bolo cieľom zanalyzovať aktuálnu dátovú štruktúru v Excel zošite a navrhnúť jej optimalizáciu. Riešením sa zjednodušila príprava reportov, ktoré sú k dispozícii okamžite.
Prípadová štúdia

Zavedenie IS Magma HCM pre LN s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Zavedenie IS Magma HCM pre LN s poliklinikou Liptovský Mikuláš Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

IS Magma HCM rieši personálnu administratívu a mzdovú agendu lekárov, zdravotných sestier a ostatných zamestnancov v zdravotníctve so všetkými špecifikami odmeňovania každej skupiny.

Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline

Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline Mestský úrad Žilina

Spoločnosť AUTOCONT SK sa vďaka výsledkom verejného obstarávania stala jedným z dvoch hlavných dodávateľov projektu vybudovania Integrovaného informačného systému (IIS) pre mesto Žilina. Základným cieľom celého projektu bolo vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline v súlade s princípmi eGovernmentu. Zavedenie elektronických služieb prinieslo rovnocenný prístup k službám pre každého občana a vytvorili sa podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia.
Článok v magazíne Elita

Organizácia a hodnotenia zamestnancov s Magma HCM

Organizácia a hodnotenia zamestnancov s Magma HCM Plastic Omnium

Zákazník získal softvérový nástroj na zber údajov z hodnotení v požadovanom formáte a kvalite potrebnej pre ďalšiu prácu. Informácie získané z hodnotenia slúžia ako podklad pre strategické rozhodovanie vedenia spoločnosti.
Prípadová štúdia

Zavedenie IS Magma HCM pre SAG Elektrovod

Zavedenie IS Magma HCM pre SAG Elektrovod SAG Elektrovod, a. s.

IS Magma HCM rieši mzdovú oblasť, personálnu administratívu, vzdelávanie a BOZP, pričom firma využíva aj funkcionalitu modulov systemizácie. Systém spracúva mzdy s dvojakým - slovenským aj českým zdaňovaním a ďalšími špecifikami miezd stavebno-montážnej firmy v energetike.

Zavedenie IS Magma HCM pre Mazars Slovensko, s.r.o.

Zavedenie IS Magma HCM pre Mazars Slovensko, s.r.o. Mazars Slovensko, s.r.o.

Nadnárodná spoločnosť Mazars pôsobí v oblasti poskytovania audítorských, účtovných, daňových a poradenských služieb. IS Magma HCM používa ako základný prostriedok pre poskytovanie služieb mzdového účtovníctva rôznym podnikateľským subjektom, teda využíva možnosť prístupu k viac subjektom (mandantom) a parametrického nastavenia systému jednotlivo pre každého svojho klienta.

Zavedenie IS Magma HCM pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zavedenie IS Magma HCM pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia. IS Magma HCM zaisťuje personálnu a mzdovú agendu pre zamestnancov v štátnej službe podľa zvláštnych zákonov a predpisov, poskytuje podporu personálnym riadiacim a plánovacím procesom ministerstva.

Deltabeam Slovakia riadi výrobu pomocou Microsoft Dynamics AX

Deltabeam Slovakia riadi výrobu pomocou Microsoft Dynamics AX Deltabeam Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Deltabeam Slovakia s.r.o. riadi zákazkovú výrobu kotviacich systémov a špeciálnych nosníkov pre železobetónové konštrukcie pomocou systému Microsoft Dynamics AX. Okrem základných modulov systému sú využívané špeciálne moduly konfigurátor výrobkov a dielenské riadenie s prepojením na systémy DMS, CAD a Nestix.

Microsoft Dynamics NAV pre riadenie výroby plastových výrobkov

Microsoft Dynamics NAV pre riadenie výroby plastových výrobkov Plastika, a.s.

Základom systému Microsoft Dynamics NAV pre významného spracovateľa a výrobcu plastových výrobkov je modul výroby rozšírený v oblasti plánovania a odvodu výroby a v oblasti controllingu pre podporu kalkulácií a spätného vyhodnotenia úspešnosti výroby. Ďalej boli implementované moduly financie, dlhodobý majetok, nákup, predaj a skladové hospodárstvo.

Zavedenie IS Magma HCM pre Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Zavedenie IS Magma HCM pre Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Slovenský hydrometeorologický ústav

SHMÚ je špecializovaná príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, ktorá vykonáva štátnu hydrologickú službu a štátnu meteorologickú službu stanovenú zákonom. IS Magma HCM zabezpečuje kompletnú personálnu a mzdovú agendu pre všetkých zamestnancov, vrátane viac ako 1000 pozorovateľov v celej SR.

Zavedenie IS Magma HCM pre Žilinský samosprávny kraj

Zavedenie IS Magma HCM pre Žilinský samosprávny kraj Žilinský samosprávny kraj

IS Magma HCM je prevádzkovaný pre samotný úrad a skupinu zariadení v jeho pôsobnosti, teda organizáciách z oblasti školstva, kultúry a sociálnych služieb. Centralizované riešenie zabezpečuje jednoduchú administráciu a správu aplikácie i používateľov, spoločnú číselníkovú základňu a je dostupné cca 160 používateľom cez terminálový server.

Zavedenie IS Magma HCM pre PPS Group a.s., Detva

Zavedenie IS Magma HCM pre PPS Group a.s., Detva PPS Group a.s., Detva

Dôvodom zavedenia nového mzdového a personálneho software bola nutnosť prevádzkovať technologicky aj funkčne vyspelé riešenie, schopné zvládnuť nielen zložitú mzdovú problematiku výrobnej zmennej prevádzky, ale tiež procesy riadiacej personalistiky, hlavne hodnotiaci systém pre výrobných robotníkov, priamo prenášaný do mesačného výpočtu odmien.

Zavedenie IS Magma HCM pre SES a.s.

Zavedenie IS Magma HCM pre SES a.s. SES a.s.

Príchodom nového, moderného riešenia nastala nielen razantná inovácia v rýchlosti spracovania údajov, funkčnosti a v možnostiach prístupu veľkého počtu používateľov a s rôznymi typmi nastavení, ale tiež inovácia procesov v riadiacej personalistike využitím know-how dodávateľa.

Zavedenie IS Magma HCM pre Město Nové Město na Moravě

Zavedenie IS Magma HCM pre Město Nové Město na Moravě Město Nové Město na Moravě

Dodávka a implementácia IS MAGMA HCM je súčasťou projektu „Technologické centrum ORP Nové Město na Moravě - software“. Zákazník kládol dôraz hlavne na tú funkcionalitu personálneho a mzdového systému, ktorá pokryje požiadavky pre vnútornú integráciu úradu a zefektívni prevádzku Městského úřadu i podriadených organizácií.

Zavedenie IS Magma HCM pre Těšínské jatky Czech, s.r.o.

Zavedenie IS Magma HCM pre Těšínské jatky Czech, s.r.o. Těšínské jatky Czech, s.r.o.

IS MAGMA HCM rieši všetky procesy spracovania miezd a personálnej administratívy, ďalej využíva možnosti modulu Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov na evidenciu a kontrolu zákonom vyžadovaných previerok a lekárskych prehliadok zamestnancov. Zákazník oceňuje hlavne flexibilitu riešenia a jeho schopnosť prispôsobiť sa dynamicky sa vyvíjajúcim potrebám moderného podniku.

Zavedenie IS Magma HCM pre Donghee Slovakia, s.r.o. a Donghee Czech, s.r.o.

Zavedenie IS Magma HCM pre Donghee Slovakia, s.r.o. a Donghee Czech, s.r.o. Donghee Slovakia, s.r.o. a Donghee Czech, s.r.o.

Primárne bol systém Magma HCM implementovaný pre oblasť vzdelávania zamestnancov v automobilovej výrobe, ďalej pre evidenciu výberových konaní a uchádzačov o zamestnanie. Zákazník už v priebehu implementácie využil jedinečnú licenčnú politiku systému a rozšíril ho na mzdovú oblasť a personálnu administratívu, controlling a reporting personálnych nákladov.

Zavedenie IS Magma HCM pre PRIMA BANKA Slovensko a.s.

Zavedenie IS Magma HCM pre PRIMA BANKA Slovensko a.s. PRIMA BANKA Slovensko a.s.

Magma HCM podporuje komplexné procesy riadenia ľudských zdrojov v špecifickom prostredí banky s mnohými pobočkami, rozvetvenou organizačnou štruktúrou, cieleným vzdelávaním zamestnancov, dôsledným a náročným controllingom. Aplikácia je plne integrovaná do systému prísnych bezpečnostných politík banky.