Systémy riadenia bezpečnosti

Bezpečnostný dohľad je základným nástrojom pre zvládanie kybernetických hrozieb. Hlavnou úlohou je "viditeľnosť" bezpečnostných udalostí, ktoré umožňujú predchádzať kybernetickým incidentom. Bez nasadenia sofistikovaných nástrojov, správneho nastavenia procesov, nastavenia zodpovedností a eskaláciou nie je možné Kybernetické bezpečnostné incidenty rozpoznať, nieto im predchádzať.

Pre kvalitný bezpečnostný dohľad je zásadné, ako v ňom dochádza k zbere, ukladaniu a následnej analýze nazbieraných dát. U niektorých auditných záznamov môže byť požadované, aby boli archivované v súlade s politikou uchovávania záznamov alebo vzhľadom k požiadavkám na zhromažďovanie a uchovávanie dôkazov, podľa platnej legislatívy pre prípadnú neskoršiu analýzu forenzného charakteru.

Log Management, SEM

Komplexné systémy SIEM

Proaktívne systémy USM