Referencie

Dodávka počítačov

Dodávka počítačov Mesto Košice

V roku 2016 realizoval AutoCont pre Mesto Košice dodávku počítačov typu All-In-One.

Dodávka bezpečnostného softvéru

Dodávka bezpečnostného softvéru Košický samosprávny kraj

AutoCont realizoval u zákazníka Košický samosprávny kraj služby spojené s implementáciou, predĺžením a rozširovaním vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business z 1000 na 1200 endpointov.

Komplexná dodávka výpočtovej techniky

Komplexná dodávka výpočtovej techniky Centrum vedecko-technických informácií SR

Predmetom zákazky bola komplexná dodávka výpočtovej techniky druhu: diskové pole, sieťový prepínač - základná konfigurácia, sieťový prepínač - rozšírená konfigurácia, firewall s bezpečnostným softvérom, komunikačný uzol a licencie k operačným systémom/zariadeniam.

Dodávka výpočtovej techniky

Dodávka výpočtovej techniky Úrad vlády SR

Predmetom zákazky bola dodávka výpočtovej techniky: osobné počítače, LCD monitory, notebooky, tablety, laserové tlačiarne, pamäťové jednotky s magnetickou páskou a s magnetickým diskom, tlačiarne injektové, skenery dokumentov, blade šasi, dátové ložiská, UPS-zdroje nepretržitého/stáleho napájania, switche, routre, sieťové zariadenia, multifunkčné zariadenia, servery, sieťové servery, počítačové servery, súborové servery, tlačové servery, webové servery, softvérový balík pre operačný systém sálového počítača, softvérový balík pre riadenie konfigurácie, softvérový balík na kontrolu verzií, softvérový balík na riadenie systém a poskytovanie súvisiacich služieb.

Dodávka software Brocade

Dodávka software Brocade Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Spoločnosť AutoCont SK a.s. realizovala u zákazníka Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. dodávku software Brocade Virtual Traffic Manager. Jedná sa o softvérový Application Delivery Controller (ADC) pracujúci na 7. vrstve. Zabezpečuje rýchly a bezproblémový prístup k webovým stránkam a Enterprise aplikáciám, s maximálnou efektivitou využíva kapacity webových a aplikačných serverov a je schopný behu on-premis ako aj vo verejnom alebo privátnom cloude.

Obnova IT infraštruktúry

Obnova IT infraštruktúry BIBUS SK, s.r.o.

Spoločnosť AutoCont SK a.s. realizovala v spoločnosti BIBUS SK, s.r.o. kompletnú obnovu IT infraštruktúry - počnúc diskovým poľom, sieťovou infraštruktúrou, ďalej servermi pre vysoko dostupné riešenie postavené na platforme Hyper-V a zálohovanie na platforme Veeam až po prechod na nové verzie Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange a v neposlednom rade na virtualizáciu aplikácií na platforme Citrix XenApp. Súčasťou dodávky boli všetky potrebné HW prostriedky, licencie a inštalačné a konfiguračné práce. Klientske prostredie bolo realizované na technológii tenkých klientov.

Dodávka HW a riešenia Disaster Recovery

Dodávka HW a riešenia Disaster Recovery MOBIS Slovakia s.r.o.

Spoločnosť AutoCont SK a.s. realizovala v spoločnosti MOBIS Slovakia s.r.o. dodávku osobných počítačov, backup systému, ako i riešenia disaster recovery dátového centra, ktoré dokáže zaistiť chod spoločnosti aj v prípade požiaru, prírodnej katastrofy či inej situácie, ktorá má fatálny dopad na celú či zásadnú časť primárneho datacentra.

Dodávka hardware a software

Dodávka hardware a software Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Na základe Rámcovej dohody spoločnosť AutoCont SK a.s. realizovala u zákazníka Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky dodávku technickej a komunikačnej infraštruktúry pozostávajúcej z x86 serverov, HW serverových komponentov, storage zariadení a virtualizačného SW VMware.

Dodávka licencií v programe Microsoft Enterprise agreement

Dodávka licencií v programe Microsoft Enterprise agreement KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Spoločnosť Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group prostredníctvom LSP partnera AutoCont SK uzavrela Microsoft Enterprise agreement na obdobie 3 rokov, v rámci ktorého prešla na online licenčný model klientov a pokračuje v klasickom licenčnom modeli na serverovej časti. Tento systém umožňuje evidovať licencie na užívateľa, manažovať mobilné zariadenia, zabezpečuje bezpečnú komunikáciu medzi agentmi v teréne a centrálou, umožňuje vybaviť nové servery vo farme aktuálnou verziou produktov. Práca s databázou klientov je zabezpečená prostredníctvom MS Dynamics CRM riešenia.

Dodávka licencií v programe Microsoft Select Plus

Dodávka licencií v programe Microsoft Select Plus Žilinská teplárenská, a.s.

Spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. dodáva AutoCont SK ako Microsoft LSP Partner Software Assurance ku serverovým produktom v ročných splátkach v programe Select Plus. Aktívne Software Assurance umožňuje podľa potreby aktualizovať infraštruktúrne a aplikačné servery a rozloženie platieb na jednotlivé roky pomáha efektívne plánovať náklady oddelenia IT.

Dodávka a implementácia SAN switchov

Dodávka a implementácia SAN switchov Prešovský samosprávny kraj

Predmetom plnenia bolo dodanie IBM SAN switchov spolu s ich pripojením a konfiguráciou a následnou servisnou podporou. Súčasťou dodávky boli aj kancelárske počítače Lenovo a zálohovací software Symantec.

Dodávka a implementácia sieťových prvkov

Dodávka a implementácia sieťových prvkov Košický samosprávny kraj

Predmetom plnenia bolo dodanie sieťových prvkov CISCO vrátane konfigurácie, implementácie a servisnej podpory. V rámci zákazky bol dodaný zálohovací software Symantec ako aj multifunkčná tlačiareň Triumph-Adler spolu s inteligentným modulárnym riešením pre správu tlače YSOFT SafeQ.

Serverová infraštruktúra

Serverová infraštruktúra ITmed, s.r.o.

V roku 2015 realizoval AutoCont komplexnú dodávku vysoko dostupnej serverovej infraštruktúry (servery, storage, LAN switche, SAN switche, UPS, virtualizačný software, backup software, inštalácia).

Dodávky SW licencií

Dodávky SW licencií Slovenská pošta, a.s.

Od roku 2014 dodáva AutoCont SK pre spoločnosť Slovenská pošta, a.s. softvér spoločností Microsoft a ESET. Po poskytnutí licenčného poradenstva a odborných konzultácií bola realizovaná dodávka softwarových licencií v programe Microsoft Select Plus a súvisiacich služieb podpory a tiež bezpečnostného softvéru spoločnosti ESET.

Operatívny prenájom a servis

Operatívny prenájom a servis Emerson a.s., sekcia Energy Systems.

Na základe Zmluvy o operatívnom prenájme a servise „ALL-IN“ zabezpečuje AutoCont pre spoločnosť Emerson a.s. sekciu Energy Systems, prenájom kopírok a sieťových tlačiarní značky Triumph Adler. Pod pojmom „ALL-IN“ sa rozumie udržiavanie zariadení v prevádzkyschopnom stave, ich bežná údržba a oprava pri poruchách, zásobovanie spotrebným materiálom a náhradnými dielmi a technicko-poradenská činnosť súvisiaca so správnym používaním a prevádzkou zariadení.

Efektívna evidencia a správa majetku

Efektívna evidencia a správa majetku Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Cieľom projektu bolo vyriešenie podpory všetkých procesov, ktoré firma potrebuje pre riadenie životného cyklu IT zdrojov a riadenie podnikovej IT podpory. Po úvodnej analýze všetkých vstupov ponúkol AutoCont ako riešenie systém ALVAO, ktorý výborne spolupracuje s platformou Microsoft, vďaka čomu veľmi uľahčuje administratívnu prácu, zamedzuje duplicitám a šetrí čas technikom. Firma tým získala kompletný prehľad o hardware a software majetku spoločnosti a zefektívnila proces riadenia požiadaviek na služby.

Projekt obnovy diskových polí

Projekt obnovy diskových polí LESY SR š.p.

Pred spustením projektu slúžilo diskové pole ako úložisko pre rôzne typy štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dát. Údaje v databázach však neboli zabezpečené pred výpadkom diskového poľa. Cieľom projektu bola obnova hardvéru pre ukladanie dát a skrátenie bodu obnovy (RPO) na 0 použitím synchrónnej replikácie.

Článok v časopise Elita

Automatizovaná migrácia v bankovom prostredí

Automatizovaná migrácia v bankovom prostredí Národná banka Slovenska

Prostredníctvom efektívnej migrácie bol v celej IT infraštruktúre nasadený operačný systém Windows 7 (miesto Windows XP s končiacou podporou), došlo k migrácii užívateľských profilov, dát aj klientskych aplikácií. Zjednotil sa operačný systém, čo znamená nižšie náklady na prevádzku, správu aj aktualizácie. Skúsenosti špecialistov spoločnosti AutoCont umožnili vykonať migráciu veľmi efektívne a s minimálnymi prestojmi užívateľov.

Prípadová štúdia

Nasadenie MS SCCM 2012

Nasadenie MS SCCM 2012 OTP Banka Slovensko, a. s.

Riešenie zahŕňalo analýzu, pilotnú prevádzku a inštaláciu jednej SCCM siete v Bratislave. Následne inštaláciu cca 700 SCCM klientov v 73 lokalitách, konfiguráciu a customizáciu niektorých SCCM funkcií a školenie IT oddelení. SCCM zvyšuje produktivitu a efektivitu IT obmedzovaním ručných postupov a uvoľnením času na projekty s vyššou hodnotou.

Prípadová štúdia

Dodávka výpočtovej techniky a licencií

Kia Motors Slovakia, s.r.o.

V období 2012-2013 realizoval AutoCont pre spoločnosť Kia Motors Slovakia dodávku serverov, počítačov, zálohovacích zariadení, informačných kioskov ako aj bezpečnostného softvéru ESET. Po poskytnutí licenčného poradenstva bola realizovaná aj dodávka softwarových licencií v programe Microsoft Select Plus a súvisiacich služieb podpory.

Pozáručný servis kancelárskej techniky

Pozáručný servis kancelárskej techniky Mesto Košice

Na základe uzatvorenej dvojročnej rámcovej dohody „Pozáručný servis kancelárskej techniky vrátane dodania náhradných dielov “ zabezpečovala spoločnosť AutoCont SK pre Mesto Košice pozáručný servis tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Rozsahom predmetu dohody boli diagnostiky zariadení, odstraňovanie porúch alebo vád, výmena poškodených a nefunkčných komponentov, potrebné výmeny komponentov po ukončení ich životnosti, ktorú garantuje výrobca zariadenia, pravidelná údržba zariadení ako i dodanie a inštalácia originálnych náhradných dielov.

Dodávka diskového poľa

Dodávka diskového poľa Mesto Košice

V období 2013-2014 realizoval AutoCont pre Mesto Košice dodávku a inštaláciu dvojice diskových polí NetApp rady FAS 2040 s neskorším doplnením rozširujúcej police s 24 pevnými diskami. Diskové polia sú umiestnené v produkčnej/primárnej lokalite FAS2040A ako aj v záložnej/sekundárnej lokalite FAS2040. Riešenie zabezpečuje replikáciu dát efektívnou technológiou NetApp SnapMirror a umožňuje správcom v prípade disaster obnovu prevádzky podľa požadovaných RTO/RPO parametrov.

Dodávky kancelárskej techniky a spotrebného materiálu

Dodávky kancelárskej techniky a spotrebného materiálu Slovenská sporiteľňa, a.s.

Od roku 2003 po súčasnosť AutoCont realizuje dodávky skartovacích zariadení, projektorov a spotrebného materiálu ako sú pásky pre ihličkové tlačiarne a zálohovacie dátové pásky pre Slovenskú sporiteľňu.

Mimozáručné opravy kopírok

Mimozáručné opravy kopírok Ministerstvo obrany SR

Od roku 2012 zabezpečuje AutoCont na základe „Zmluvy o mimozáručnej servisnej podpore fotokopírovacích zariadení“ službu pozáručných opráv kopírovacích strojov Ricoh, Toshiba, Canon, LANIER súčasne s dodávkami náhradných dielov a to po celom území Slovenskej republiky.

Konsolidácia infraštruktúry s VMware vSphere

Konsolidácia infraštruktúry s VMware vSphere Mesto Trenčín

Na základe predchádzajúcej analýzy realizoval AutoCont na Mestskom úrade Trenčín konsolidáciu serverovej infraštruktúry s využitím virtualizačných technológií VMware vSphere a sieťových prvkov Cisco. Prínosom konsolidácie je výrazné navýšenie dostupnosti, stability a výkonnosti prevádzkovaných systémov. Súčasťou projektu bola i dodávka serverov a diskového poľa.

Dodávka výpočtovej techniky

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Trstená

V rámci projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ Trstená“, ktorý bol hradený z eurofondov, realizoval AutoCont dodávku prenosných počítačov spolu s príslušenstvom, digitálnej foto a video techniky, dataprojektorov, tlačiarní, kancelárskeho softvéru, ako i softvéru pre spracovanie fotografií, videa a zvuku.

Dodávka licencií v programe Microsoft Open Value

Dodávka licencií v programe Microsoft Open Value DOXXbet, s.r.o.

V období 2011-2014 AutoCont po poskytnutí licenčného poradenstva realizoval dodávky softwarových licencií v programe Open Value a súvisiacich služieb podpory pre Doxxbet, s.r.o.

Dodávka výpočtovej techniky

Dodávka výpočtovej techniky Pôdohospodárska platobná agentúra

Na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy realizuje spoločnosť AutoCont SK, a.s. dodávky počítačov, notebookov, tlačiarní a monitorov a ich softwarového vybavenia spolu s inštaláciou, konfiguráciou, modifikáciou ako i servisným zabezpečením a zaškolením zamestnancov.

Dodávka SAN infraštruktúry

Dodávka SAN infraštruktúry DOXX a.s.

Predmetom zákazky bola dodávka kompletnej SAN infraštruktúry (servre, diskové pole, switche, firewall, pásková mechanika, VMware software, Firemon a CheckPoint software atď.) pre gaming systém spoločnosti SpinGAME s.r.o. (súčasť holdingu DOXX a.s.). Zákazník využil službu IBM Global Financing so splátkovými podmienkami na 36 mesiacov.

Dodávka výpočtovej techniky

Dodávka výpočtovej techniky CHIRANA T. Injecta, a.s.

Predmetom zákazky bola dodávka prenosných počítačov Lenovo s príslušenstvom a s rozšírenou zárukou.

Dodávka výpočtovej techniky

Dodávka výpočtovej techniky Úrad vlády SR

Na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy „ Dodávka výpočtovej techniky zariadení a spotrebného materiálu “ realizovala spoločnosť AutoCont SK,a.s. dodávku a inštaláciu komplexnej infraštruktúry centrálneho datacentra Úradu vlády SR, skladajúcej sa zo serverov, storage zariadení a softwarového vybavenia pre realizáciu virtuálneho prostredia, jeho monitoringu i zálohovania.

Obnova hardvérového vybavenia pre ukladanie dát

Obnova hardvérového vybavenia pre ukladanie dát Pôdohospodárska platobná agentúra

Projekt obnovy hardvérového vybavenia pre ukladanie dát, s využitím časti existujúcej SAN infraštruktúry pri zachovaní vysokej dostupnosti a tolerancie výpadku primárneho dátového úložiska replikáciou dát do záložného datacentra. Deduplikácia zálohovania s využitím technológie StoreOnce. Pre projekt boli použité diskové polia HP 3PAR StoreServ 7200 a zálohovacie zariadenie HP StoreOnce 4220.

Prípadová štúdia

Projekt vnútrorackového chladenia a monitorovacieho systému

Projekt vnútrorackového chladenia a monitorovacieho systému Ústav experimentálne fyziky SAV v Košiciach

Cieľom projektu bola modernizácia chladenia dátového centra prevádzkujúceho výpočtový kláster pre medzinárodné projekty. Dôraz bol kladený predovšetkým na to, aby použité technológie priniesli zníženie prevádzkových nákladov na chladenie. Predmetom zákazky bola dodávka dátových rozvádzačov (rackov) CONTEG s uzavretým systémom chladenia, pri ktorom nie je chladená celá miestnosť dátového centra, ale len vnútorný priestor rackov. To je zabezpečené medzirackovými chladiacimi jednotkami (coolermi) CONTEG CoolTeg využívajúcimi rozvody chladiacej vody. Zdrojom chladu sú externé chladiace systémy (chillery) značky STULZ využívajúce technológiu voľného chladenia (free cooling). Kvôli vysokej dostupnosti sú všetky kľúčové prvky riešené ako redundantné (n+1). Proces chladenia je riadený autonómnym systémom a zároveň monitorovaný dohľadovým systémom Conteg RAMOS. Súčasťou dodávky boli aj motorgenerátory Caterpillar zabezpečujúce odolnosť riešenia pri dlhodobejších výpadkoch v dodávke elektrickej energie.

Dodávka výpočtovej techniky, snímacích a meracích zariadení

Dodávka výpočtovej techniky, snímacích a meracích zariadení Univerzita Komenského v Bratislave

Predmetom zákazky bola dodávka prístrojov, snímacích a meracích zariadení, serverov a ich príslušenstva, zálohovacích zdrojov, sieťových zariadení, diskových polí a ich súčastí, zálohovacích zariadení, počítačov, pracovných staníc, notebookov, monitorov, špeciálnych 3D skenerov a 3D tlačiarní, klimatizácie, fotoaparátov so statívom pre 3D foto, softvéru a ďalších zariadení a ich uvedenie do prevádzky.

Dodávka diskového poľa

Dodávka diskového poľa Slovenská plavba a prístavy a.s.

Predmetom zákazky bolo dodanie diskového poľa IBM Storwize V3700, ktoré podporuje automatickú migráciu dát medzi rôznymi typmi diskov (SSD a HDD) pomocou technológie IBM Easy Tier. Zároveň umožňuje správcovi rýchle, pružné nastavenie systému a jednoduché zmeny konfigurácie s vnútornou virtualizáciou a technológiou „thin provisioning”.

Dodávka licencií v programe Microsoft Select Plus

Dodávka licencií v programe Microsoft Select Plus EXIMBANKA SR

V roku 2013 AutoCont po poskytnutí licenčného poradenstva realizoval dodávku softwarových licencií v programe Select Plus a súvisiacich služieb podpory pre Exportno-importná banka Slovenskej republiky.

Dodávka videokonferenčného systému

Dodávka videokonferenčného systému Medirex Servis, s r.o.

Predmetom zákazky bola dodávka a implementácia pokročilého videokonferenčného riešenia postaveného na Cisco Telepresence, prepájajúceho 3 lokality v Bratislave a Košiciach, ktoré pomohli spoločnosti Medirex znížiť cestovné náklady a ušetriť čas zamestnancom.

Dodávky výpočtovej techniky pre Chemosvit

Dodávky výpočtovej techniky pre Chemosvit CHEMOSVIT, a.s.

Predmetom zákazky sú celoročné dodávky IKT zariadení a softwaru Microsoft pre Chemosvit, a.s. a jej dcérske spoločnosti v období od roku 2005 až po súčasnosť.

Modernizácia vybavenia učební

Modernizácia vybavenia učební Technicko-hospodárska správa ústavov SAV

Predmetom zákazky bolo dodanie a inštalácia zariadení videokonferenčných miestností, interaktívnych tabúľ a notebookov so softvérom pre študentov pre projekt: „Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania“

Dodávky notebookov

Red Bull

V období od roku 2011 až po súčasnosť realizuje AutoCont dodávky notebookov Lenovo pre Red Bull Slovensko i Red Bull Česká republika. Súčasťou zákazky sú drobné inštalácie ako aj servis notebookov Lenovo a HP tlačiarní.

Zber a následné reportovanie dát z dispečingu

Zber a následné reportovanie dát z dispečingu Žilinská teplárenská, a. s.

Nasadenie riešenia zabezpečilo zautomatizovanie celého systému zberu dát, centralizáciu zbieraných údajov, urýchlenie procesu zberu dát, zníženie nákladov, možnosť automatickej fakturácie, zjednodušenie a urýchlenie zálohovania údajov, možnosť jednoduchého prístupu k údajom a generovanie výsledných reportov cez webový prehliadač.

Prípadová štúdia

Obnova infraštruktúry s pridanou hodnotou

Obnova infraštruktúry s pridanou hodnotou NAFTA, a.s.

Projekt obnovy infraštruktúry v NAFTA a.s. bol zameraný na zachovanie výhod virtuálnej infraštruktúry s požiadavkami na zvýšenú dostupnosť riešenia pri rozumných finančných nákladoch na riešenie. Pre projekt bola použitá virtualizačná platforma VMware vSphere a vysokodostupné diskové úložisko HP.

Prípadová štúdia

Zvýšenie dostupnosti IT služieb a bezpečnosti dát v Mesto Košice

Zvýšenie dostupnosti IT služieb a bezpečnosti dát v Mesto Košice Mesto Košice

Predmetom zákazky bola rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže, nízkonapäťových rozvodov, dodávka switchov Cisco, SFP modulov pre manažment siete a súvisiace implementačné služby. Zákazník získal zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti IT služieb, efektívnejšie manažovanie aktívnych LAN prvkov a koncových zariadení.

Vybudovanie serverového prostredia na virtuálnej platforme VMware ESX

Vybudovanie serverového prostredia na virtuálnej platforme VMware ESX ThyssenKrupp Ferostav

AutoCont realizoval u spoločnosti ThyssenKrupp Ferostav virtualizáciu na báze produktov VMware, čím sa vybudovalo primárne dátové centrum bez viazanosti serverového prostredia na fyzický hardware, zvýšila sa dostupnosť serverov a služieb, konsolidovalo sa zálohovanie, a nakoniec sa aj odstránili limity v počte užívateľov, ktoré prinášalo dovtedy používané riešenie.

Prípadová štúdia

Nasadenie VMware ESX

Nasadenie VMware ESX Thermal park Bešeňová

AutoCont implementoval u spoločnosti Thermal park Bešeňová produkty VMware, čím sa vytvorilo bezpečné prostredie pre firemný informačný systém s dôrazom na centrálnu správu a jednoduchú rozšíriteľnosť.

Prípadová štúdia

Virtualizáciou zabezpečili vysokú dostupnosť ERP systému

Virtualizáciou zabezpečili vysokú dostupnosť ERP systému Plastika, a.s.

Spoločnosť Plastika Nitra požadovala hlavne vysokú dostupnosť svojho ERP systému a vhodné zálohovanie, čo sa nasadením VMware ESX serverov ako HA klástra podarilo dosiahnuť. Navyše ďalším prínosom tohto projektu je možnosť časom umiestniť do virtuálneho prostredia aj ostatné servery spoločnosti Plastika.

Prípadová štúdia

Virtualizáciou zjednodušili správu svojich serverov

Virtualizáciou zjednodušili správu svojich serverov NÚSCH, a.s.

Projekt virtualizácie serverového prostredia v NÚSCH, a.s. spočíval v nasadení IBM HW technológie BladeCenter pre zvýšený výkon pri znížených nákladoch a v inštalácii VMware ESX server, čím sa zjednodušila správa systémov a nasadzovanie nových služieb, ako aj zvýšila dostupnosť systémov a využitie HW.

Prípadová štúdia

Nová infraštruktúra s HA

Nová infraštruktúra s HA BIBUS SK, s.r.o.

AutoCont nasadil kompletne novú infraštruktúru, čím sa zjednodušila správa systémov (všetky virtualizované servery sa spravujú z jednej konzoly, nie je potrebné byť fyzicky prítomný pri HW v serverovni), zvýšila sa dostupnosť systémov ako aj využitie HW prostriedkov (pri výpadku jedného z fyzických strojov sú automaticky spustené virtuálne stroje na druhom fyzickom stroji, pre 7 virtuálnych serverov sú potrebné iba 3 HW servery).

Prípadová štúdia

Nová virtuálna infraštruktúra s VMware vSphere a NetApp

Nová virtuálna infraštruktúra s VMware vSphere a NetApp DHL Slovensko

AutoCont realizoval v spoločnosti DHL nasadenie kompletne novej infraštruktúry s použitím virtualizačnej platformy VMware vSphere a diskových polí NetApp v dvoch lokalitách. Prínosom riešenia bolo zjednodušenie správy systémov, zvýšenie dostupnosti systémov a zlepšenie využitia HW prostriedkov pomocou konsolidácie.

Prípadová štúdia