Riadenie projektov a procesov (EPM)

AUTOCONT dodáva riešenia a nástroje pre podporu projektového riadenia, určené organizáciám, ktoré kladú dôraz na efektívnu prácu, optimalizáciu nákladov a majú ambície dodávať kvalitné produkty pri dodržaní termínu a rozpočtu.

Základnými prvkami riešení sú technológie a produkty Microsoft. Nami zrealizované inštalácie podporujú projektové riadenie v desiatkach rozsiahlych organizáciách ale aj v malých tímoch.

Strategické riadenie portfólia

Optimálne využívanie obmedzených ľudských aj finančných zdrojov pre dosahovanie strategických cieľov organizácie patrí medzi hlavné úlohy top manažmentu organizácie. Predpokladom je znalosť a kvantifikovateľnosť strategických cieľov aj prehľad o pripravovaných a realizovaných projektoch. K tomuto účelu slúžia funkcie pre portfólio manažment vrátane optimalizačných nástrojov. V rámci implementácie vykonávame analýzu procesu strategického riadenia, ktorú následne vhodne podporíme customizáciou vlastného nástroje.

Plánovanie a monitoring projektov

Fáza plánovania projektu je základom úspechu. Začlenením výstupov plánovacej fáze do uceleného cyklu projektu dosahujeme kontrolu nad vývojom projektu, vrátane možnosti signalizácie odchýlok od plánovaného stavu. Súčasťou implementácie sú okrem analýzy, customizácie či vývoja nadstavieb tiež školenia užívateľov a ich podpora.

Kapacitné plánovanie zdrojov

Znižovanie množstva ľudských zdrojov je charakteristikou mnohých organizácií. Súčasne sa však stáva zásadným obmedzením pre realizáciu portfólia projektov. Plánovanie a riadenie zdrojov je špecifické pre každú organizáciu. V priebehu implementácie nástroja prevádzame analýzu procesov a na základe skúseností navrhujeme optimálne pravidlá pre riadenie zdrojov.

Automatizácia procesov a workflow

Predpokladom pre zvýšenie efektivity organizácie je znalosť vlastných procesov, identifikácia tých kľúčových a ich štandardizácia. Automatizáciou, ktorá zaisťuje štandardizáciu často sa opakujúcich procesov, je možné dosiahnuť významnú úsporu. Na základe analýzy a popisu procesov vytvárame vizualizované workflow, s užívateľsky prívetivými formulárovými rozhraniami, ktoré sú často integrované na ďalšie systémy. Výhodou vizualizácie workflow je možnosť zaškolenia užívateľov, aby mohli čiastkové zmeny v procesoch vykonávať sami. Reflektovanie skutočného stavu procesov v nástroji je podmienkou pre jeho reálne používanie. Pomocou ďalších funkcií je možné ďalej sledovať stav procesu/workflow, vyhodnocovať štatistiky vrátane premietnutí do KPI jednotlivých pracovníkov atď.