Active Directory pri organizačných zmenách či prechodoch na vyššiu verziu OS

Pri zmenách názvov, fúziách či rozdeľovaní firiem, či potrebách upgradu na vyššie verzie softwaru stoja organizácie pred celým radom činností spojených s AD a môžu v nich efektívne uplatniť naše služby a skúsenosti.

Konsolidácia adresárových služieb

Dopady zmien na štruktúru organizácie prinášajú aj potrebu konsolidácie adresárových služieb. Voľbou vhodných postupov, techník, nástrojov a skúseností našich špecialistov je možné všetko potrebné zaistiť hladko, bez negatívnych dopadov na prevádzkované služby, koncových užívateľov.

Špecialisti AutoContu v spolupráci s oddelením IT danej organizácie posúdia súčasný stav adresárových služieb a nadväzujúcich systémov, vytvoria popis návrhu zmien, návrh na nasadenie nových vlastností, postup implementácie, zhodnotenie dopadov na správu a bezpečnosť. Sú stanovené aj nároky na upgrade/konsolidáciu z hľadiska požiadaviek na hardware, softwarové licencie a služby súvisiace s realizáciou, vrátane odhadu časovej náročnosti a rámcového harmonogramu. Potom nasleduje realizácia potrebných opatrení.

Najčastejšie riešené situácie a potreby

  • Zlúčenie dvoch, alebo viacerých organizácií do jednej → potreba konsolidácie a zjednotenia pôvodných - samostatne stojacich - AD adresárových služieb
  • Premenovanie firmy/organizácie → potreba zmeny názvu AD domény
  • Active Directory má nahradiť adresárovú službu iného výrobcu → potreba vykonať hladký prechod, s minimalizáciou dopadov na koncových užívateľov
  • Pripravuje sa využívanie cloudových služieb Azure → potreba prepojenia Active Directory firmy/organizácie s Azure AD
  • Prihlasovacie mená užívateľov sú v nevhodnom formáte → potreba premenovať užívateľské účty
  • Prevádzkovaný operačný systém doménových radičov nedovoľuje priamy upgrade na novú verziu → potreba vykonať inú formu upgradu, avšak so zachovaním nastavení a dát, bez negatívneho dopadu na prevádzkované aplikácie

Prechod na vyššiu verziu operačného systému

Ohlásený dátum ukončenia podpory operačného systému Microsoft Windows Server 2008 R2 zo strany výrobcu je už do dvoch rokov – t.j. 14. 1. 2020.

Pokiaľ prevádzkujete doménové radiče s verziou operačného systému 2008, je načase premýšľať o prechode na vyššiu verziu – a zároveň posúdiť vlastnosti, ktoré môžu zlepšiť úžitkovú hodnotu, zvýšiť efektivitu správy, zlepšiť bezpečnosť a celkovo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a IT infraštruktúry, ktorú so sebou prináša nová verzia operačného systému Windows Server 2016. Nasadenie a konfiguráciu týchto nových vlastností je efektívne vykonať súbežne s upgradom, v rámci realizácie celkových zmien.

Pokiaľ prevádzkujete doménové radiče dokonca ešte s verziou operačného systému 2003, ponúka sa cimrmanovská otázka „A nie je to málo, Anton Pavlovič?“.

Využitie Active Directory: