Podnikové a procesné poradenstvo

Pomôžeme vám zrealizovať konkrétne kroky k naplneniu biznis cieľov firmy či organizácie v spojení s ICT. Využívame svoju odbornosť, dlhodobé skúsenosti a najlepšie praktiky v oblastiach podnikovej architektúry (Enterprise Architecture), procesnej analýzy a procesného riadenia.

Použité postupy vhodne kombinujeme, aby naplnili vaše očakávania a viedli k vyladeniu poskytovaných služieb ICT s vašou biznis stratégiou. Našou snahou je navrhnúť a realizovať konkrétne projekty, ktoré vychádzajú z rozvoja podnikovej architektúry, procesnej analýzy, alebo procesného riadenia.

Podniková architektúra

Zavedenie rámca podnikovej architektúry (Enterprise Architecture) umožní spojiť podnikanie, biznis služby s ICT. Tieto rôznorodé oblasti spájame pomocou architektonických princípov. Nadviažeme na víziu podniku a strategické zámery biznis jednotiek už vo fáze dlhodobého plánovania. Pomôžeme vytvoriť definované role, procesy, zodpovednosti a nastaviť motivácie tak, aby boli požiadavky biznis jednotiek skutočne naplnené projektovými zámermi v ICT. Po zavedení rámca podnikovej architektúry budete schopní opakujúce sa cykly návrhov architektúry realizovať vlastnými silami, spôsob realizácie dodávky je nastavený tak, aby know-how prešlo k vám.

Procesná analýza

Procesná analýza je základnou disciplínou pre zavedenie procesného riadenia v organizácii. Môže slúžiť ako podklad pre optimalizáciu procesov v spoločnosti, alebo pre implementáciu informačného systému. Skúma toky práce v organizácii. V rámci analýzy sú popisované vstupy, výstupy, role, jednotlivé kroky a prípadne aj potreba zdrojov.

Procesnú analýzu je možné použiť v akejkoľvek spoločnosti, bez ohľadu na jej zameranie. Naši konzultanti využívajú pri procesnej analýze primárne rozhovory s garantmi procesov. Následne ich vizualizujú pomocou štandardnej grafickej notácie BPMN. Uľahčuje to porozumenie medzi rôznymi skupinami ľudí (napr. medzi manažmentom a ICT pracovníkmi) a slúži ako vstup a základ pre následné nasadenie procesného riadenia či implementáciu informačného systému. Viac informácií v produktovom liste Efektívne modelovanie procesov

Nasadenie procesného riadenia

Procesné riadenie predstavuje sadu metód a nástrojov trvalého zaistenia maximálnej výkonnosti a neustáleho zlepšovania procesov, ktoré vychádzajú z jasne definovanej stratégie organizácie a ktorých cieľom je naplniť stanovené strategické ciele. Aby sme mohli procesy riadiť, je nutné ich poznať.

Základnou disciplínou pre zavedenie procesného riadenia v organizácii je teda procesná analýza a modelovanie. Následne je možné procesy optimalizovať zmenou parametrov s využitím rôznych metodických prístupov alebo automatizáciou a definovať ukazovatele potrebné pre sledovanie výkonnosti procesov. Zavedenie procesního riadenia je náročná kontinuálna disciplína. Našim cieľom je oboznámiť zákazníka so základnými princípmi a definovať metodiku procesného riadenia v jeho organizácii tak, aby bol schopný rozvíjať aktivity procesného riadenia aj v budúcnosti.