Poradenstvo k stratégii a rozvoju ICT

V oblasti poradenstva k stratégii a rozvoju sledujeme systematický rozvoj ICT, jeho riadenie a v neposlednom rade aspekty bezpečnosti. Vychádzame zo znalostí nasadenia a prevádzky riešení, znalosti ICT systémov a technológií. Riadime sa trendmi v oblasti podnikania a ICT.

Dodávame projektové a poradenské služby pre podporu správneho a efektívneho rozhodovania. V prípade výkonových, alebo funkčných nedostatkov konkrétneho ICT riešenia, dodáme sadu nápravných opatrení a nájdeme spôsob, ako kontrolovať úroveň zladenia biznisu a ICT. Naplňovanie stratégie ICT považujeme za hybný motor koncepčného rozvoja ICT.

Stratégia ICT

Pomocou stratégie ICT definujeme cieľový stav ICT a projekty potrebné pre dosiahnutie tohto dlhodobého cieľa. Postupujeme tak, aby stratégia ICT podporovala zámery a ciele podniku či organizácie ako celku. Naše dlhodobé skúsenosti sme premenili do štyroch hlavných krokov.

Prvý krok - stávajúci stav. Zistíme podstatné informácie o stávajúcom stave v odpovedajúcej štruktúre a zhodnotíme formou SWOT analýzy. Druhý krok - cieľový stav. Navrhneme architektúru cieľového stavu, aby nadväzovala na víziu podniku/organizácie a pomáhala napĺňať dlhodobé ciele. Tretí krok - projekty pre prechod do cieľového stavu. Navrhneme podľa definovaných kritérií projekty, které je nutné realizovať pre dosiahnutie cieľového stavu. Štvrtý krok - harmonogram projektov a celkový rozpočet. Rozloženie projektov v čase a logických nadväznostiach. Získate tak podklady pre strategické riadenie ICT v dlhodobom horizonte.

Finančné riadenie ICT

Vrcholový manažment spoločností chce riadiť nemalé investície do ICT, vedieť aké služby ICT poskytuje a hlavne koľko tieto služby stoja. Usiluje o nastavenie transparentných väzieb medzi ICT a vedením spoločnosti.

Sme si vedomí, že tieto investície môžu výrazne podporiť rast biznisu, a preto ponúkame pomoc manažmentu pri odkrývaní informácií o tom, za čo vydáva prostriedky a akým spôsobom je možné proces zefektívniť. Nástrojmi finančného riadenia sú katalóg služieb s alokovanými nákladmi na jednotlivé komponenty ICT architektúry, ďalej procesy riadenia (vrátane meraní a reportingu) a komunikácia medzi biznisom a ICT. V rámci finančného riadenia je vždy zohľadnená nadväznosť na procesný rámec a kvalitu poskytovaných služieb.

Poradenstvo pri výbere ICT riešení

Technológie sa menia závratným tempom. Aké ICT riešenie nakoniec vybrať, akú technológiu zvoliť? Poradíme vám ako postupovať! Najčastejšie využívame multikriteriálnu analýzu, kde posudzujeme ekonomické ukazovatele (TCO), funkčnosť, bezpečnosť a dostupnosť.

Zanalyzujeme vaše požiadavky na ICT riešenie. Spoločne vykonáme prioritizáciu jednotlivých požiadaviek. Ďalší postup je individuálny v závislosti na skutočnosti, či už máte vlastné preferencie a vybrané konkrétne ICT riešenie. Ponúkame aj expertízu v oblasti trendov pre voľbu riešení s dlhodobým výhľadom. Výsledná multikriteriálna analýza sa skladá z časti parametrickej, kde sú porovnané jednotlivé riešenia a časti slovného hodnotenia, vrátane odporúčaní. Prínosom je výber ICT riešenia, ktoré spĺňa vaše požiadavky, je realizovateľné, nákladovosť zodpovedá plánovanému rozpočtu a úžitok vybraného riešenia bude dlhodobý.

Diagnostika využitia ICT riešení a odporučenie rozvoja

Poskytujeme technologicky nezávislý pohľad na vaše ICT prostredie. Používame prístup pomocou modelu vyspelosti. Stávajúce prostredie zmeriame, zhodnotíme a zaradíme do jedného zo stupňov vyspelosti. Modely sa líšia podľa posudzovanej oblasti (procesy, infraštruktúra atď.). V ďalšom kroku spoločne stanovíme cieľový stupeň vyspelosti, ktorý je pre klienta vhodný.

Definujeme projekty v dvoch kategóriách. Krátkodobé projekty - riešenie zásadných a aktuálnych oblastí. Dlhodobé projekty - koncepčné kroky smerujúce projekty tak, aby bol dosiahnutý novo stanovený stupeň vyspelosti. Je teda vytvorený krátkodobý a dlhodobý plán projektov. Po ich dokončení je vhodné vykonať opakované meranie pre posúdenie dosiahnutia nového stupňa vyspelosti.

Oponentúra implementácie ICT riešení

Oponentúra implementácie ICT riešenia (HealthCheck) slúži nielen k odbornému posúdeniu dodávaného, alebo dodaného riešenia nezávislou spoločnosťou, ktorá má tím expertov so skúsenosťou implementácie riešenia. Samotná diagnostika slúži pre rýchle nájdenie chýb a úzkych miest, vďaka použitiu našej sofistikovanej metodiky a osvedčených postupov. Samotná diagnostika je cielená na konkrétne riešenie v rámci informačného systému. Sme tak schopní zistiť úzke miesta a sadu odporúčaní pre aplikácie a to všetko v kontexte oblasti infraštruktúry.

Pri diagnostike sa nezameriavame iba na úzku oblasť konkrétneho HW, SW, systému, alebo aplikácie, ale zaujímajú nás vzťahy s okolitými systémami, prevádzkované služby. Na základe diagnostiky systému po stránke výkonnosti a funkčnosti poskytujeme sadu konkrétnych nápravných opatrení. Pre oblasť infraštruktúry a platforiem využívame diagnostické nástroje, ktoré vyberáme z našich štandardov, podľa vybraného systému.

Hodnotenie návratnosti investície do ICT

Pri posudzovaní výberu vhodného riešenia, rôznych variant rozvoja, alebo obmeny informačného systému je nutné pozerať na potenciálny projekt z pohľadu investície a dĺžky návratnosti. Často je posúdenie návratnosti investície spájané so štúdiou vykonateľnosti.

V prípade, že je potrebné do štúdie dodať finančnú časť, alebo potrebujete pre rozhodnutie aj finančný pohľad (TCO, ROI, NPV, dopad do cash flow, členenie na CAPEX a OPEX výdaje), sme schopní rýchlo vypracovať s využitím metodiky AC Solution Matrix komplexnú finančnú analýzu, ktorá bude slúžiť k rozhodovaniu o finančne najvhodnejšom riešení aj pre doloženie finančnej rozvahy pre business case, žiadosť o dotáciu alebo úver.

Metodické a legislatívne poradenstvo k ICT