Outsourcing správy serverov a sieťovej infraštruktúry

Cieľom služby je zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky kľúčovej časti IT infraštrukúury nevyhnutnej pre zaistenie informačnej podpory podnikateľských aktivít zákazníka.

Prínosmi sú predovšetkým možnosť odovzdania majetku a prípadné prevedenie ľudských zdrojov, spriehľadnenie a optimalizácia nákladov na prevádzku IT a možnosť ich plánovania. Tiež garancia kvalitatívnych parametrov služieb typu dostupnosť, maximálna doba výpadku, doba odozvy atď.

Dôležité je zaistenie presného prehľadu o úrovni poskytovaných služieb a možnosť ich riadenia podľa podnikateľských potrieb. Náklady sú znižované tiež prostredníctvom implementácie nástrojov zvyšujúcich efektivitu poskytovania služieb. Dáta sú zabezpečené proti poškodeniu aj odcudzeniu na systémovej a prevádzkovej úrovni.