Fungovanie firiem a organizácií je dnes úplne závislé na dostupnosti IT

Nielen udalosti posledných mesiacov a týždňov v oblasti početnosti a nebezpečenstva kybernetických útokov, ale aj vlažné reakcie firiem a organizácií na sprísňujúcu sa legislatívu, nás nútia k ďalšej osvete o význame IT bezpečnosti.

Naplnenie obchodných cieľov, stratégia firmy či fungovanie organizácie je dnes úplne závislé na chode a dostupnosti IT technológií. Informačné technológie by teda mali byť chápané ako súbor služieb zladený so stratégiou organizácie (tzv. IT Governance).

IT je tvorené IT zdrojmi (ľudia, aplikácie, infraštruktúra…), ktoré využívajú IT procesy k doručovaniu strategických informácií, potrebných k efektívnemu dosiahnutiu obchodných cieľov / účelu organizácie. To všetko sa neustále opakuje a funguje iba vtedy, ak zachováme kontinuitu tohto cyklu. Pokiaľ je IT stratégia správne naviazaná na stratégiu organizácie, býva často i platformou pre inovácie a podporuje konkurencieschopnosť.

Ako to súvisí s bezpečnosťou?